SOU-1/UNI Сумеречный выключатель + датчик SKS

OOO ЭЛКО ЭП РУ
SOU-1/UNI + ДАТЧИК SKS СУМЕРЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Назначение: Фотореле SOU-1/UNI + датчик SKS предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. Область применения: Применяется для уличного и дачного освещения ,освещения реклам, витрин и т.п. Достоинства: Следит за уровнем окружающего освещения с помощью внешнего сенсора и замыкает вход, в зависимости от установленной величины. Управляющий вход для блокирования выхода, например коммутирующим таймером. Настраиваемый уровень освещения в двух диапазонах: 1 - 100Lx и 100 - 50000Lx. Настраиваемая задержка времени для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности. Внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держатель сенсора в комплекте поставки). Напряжение питания: AC/DC 12 - 240 V. Выходной контакт: 1x переключ. 16 A. LED индикация. Исполнение 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку. Внимание! При монтаже необходимо учитывать, чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Так как фотореле включаются с задержкой, регулировку порога срабатывания необходимо производить медленно и аккуратно. Если длина соединительного провода более 20 метров, то он не должен располагаться параллельно и рядом с сетевым или высоковольтным проводом Характеристики Напряжение питания: 12-230V AC/DC Коммутируемый ток(A): 16 Количество и тип контактов: 1P Мощность нагрузки(Вт): 0-3000 Порог включения,регулируемый(Лк): 1-50000 Задержка включения: 0-2 мин. Тип датчика: выносной Гарантия 12 месяцев Производитель Elko Ep Диапазон рабочих температур(С°): -20...+55 Способ монтажа: На Din-рейку Тип корпуса: 1S Габариты(мм): 17.5х90х63 Степень защиты: IP20 Вес(г): 70
развернуть ▼ свернуть ▲

Файлы 1

показать свернуть
Popis přístroje / Popis prístroja / Device describtion / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание устройства SOU-1 Soumrakový spínač Súmrakový spínač Twilight switch Întrerupător crepuscular Automat zmierzchowy Alkonykapcsoló Сумеречный контактор CZ EN Palackého 493 769 01 Holešov, Všetuly,CZ Tel.: +420 573 514 211 Fax: +420 573 514 227 E-mail: elko@elkoep.com Web: www.elkoep.com RO PL HU RU 1 Svorky napájecího napětí Svorky napájacieho napätia Supply terminals Terminale pentru tensiunea de alimentare Zaciski napięcia zasilania Tápfeszültség csatlakozók Клеммы подачи напряжения 1 1582;1583-02VJ-058 Rev.: 3 SK A1 S 2 A2 IN IN 3 4 7 5 8 4 Indikace napájecího napětí Indikácia napájacieho napätia Supply indication Indicare releu alimentat Sygnalizacja napięcia zasilania Tápfeszültség kijelzés Индикация напряжения питания 6 9 Varování! Přístroj je konstruován pro připojení do 1-fázové sítě napětí AC/DC 12-240 V nebo AC 230 V a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu mùže provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsům v napájecí síti. Pro správnou funkci těchto ochran však musí být v instalaci předřazeny vhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spínaných přístrojů (stykače, motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke zdrojům nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotì nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na p ředchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u prodejce. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku. Varovanie! Avertizare! Warning! Prístroj je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napätia AC/DC 12-240 V alebo AC 230 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže realizovať len osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepätovým špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre správnu funkciu týchto ochrán však musí byť v inštalácii predradená vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných prístrojov (stýkače, motory, induktívne záťaže a pod.). Pred začatím inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napätím a hlavný vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnou inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tak k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Device is constructed for connection in 1-phase AC 230 V or AC/DC 12- 240 V main alternating current voltage and must be installed according to norms valid in the state of application. Connection according to the details in this direction. Installation, connection, setting and servicing should be installed by qualified electrician staff only, who has learnt these instruction and functions of the device. This device contains protection against overvoltage peaks and disturbancies in supply. For correct function of the protection of this device there must be suitable protections of higher degree (A,B,C) installed in front of them. According to standards elimination of disturbancies must be ensured. Before installation the main switch must be in position “OFF” and the device should be de-energized. Don´t install the device to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct installation ensure ideal air circulation so in case of permanent operation and higher ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not exceeded. For installation and setting use screw-driver cca 2 mm. The device is fully-electronic - installation should be carried out according to this fact. Non-problematic function depends also on the way of transportation, storing and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or missing part, don´t install and claim at your seller it is possible to dismount the device after its lifetime, recycle, or store in protective dump. Ostrzeżenie! Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată 230 V sau DC 12-240 şi trebuie instalat conform instrucţiunilor şi a normelor valabile în ţara respectivă. Instalarea, racordarea, exploatarea o poate face doar persoana cu calificare electrotehnică, care a luat la cunoştinţă modul de utilizare şi cunoaşte funcţiile dispozitivului. Pentru protecţia corespunzătoare a dispozitivului trebuie instalat elementul de siguranţă corespunzător. Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune şi întrerupă- torul principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală a aerului astfel încât, la o funcţionare îndelungată şi o temperatură a mediului ambiant mai ridicată să nu se depăşească temperatura maximă de lucru a dispoztivului. Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic şi la montarea acestuia procedaţi ca atare. Funcţionarea fără probleme a dispozitivului depinde şi de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi componente, nu instalaţi acest dispozitiv şi reclamaţi-l la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat şi după caz depozitat în siguranţă. Urządzenie jest przeznaczone dla podłączeń z sieciami 1-fazowymi AC 230 V lub AC/DC 12-240 V i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny wyłącznik musi być ustawiony w pozycji “SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla wlaściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrentu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu obchodzenia się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądż usterek, braku elementów lub zniekształcenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczyć ponownie przetwarzany. Figyelem! Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû(12-240V), vagy váltakozó feszültségû(230V) hálózatokban történõ felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország ide vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található mûveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés) csak megfelelõen képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék mûködésével. Az eszköz megfelelõ védelme érdekében bizonyos részek elõlappal védendõk. A szerelés megkezdése elõtt a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mentesnek. Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A helyes mûködés érdekében megfelelõ légáramlást kell biztosítani. Az üzemi hõmérséklet ne lépje túl a megadott mûködési hõmérséklet határértékét, még megnövekedett külsõ hõmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt figyelembe kell venni. A hibátlan mûködésnek úgyszintén feltétele a megfelelõ szállítás raktározás és kezelés. Bármely sérülésre, hibás mûködésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzembe a készüléket, hanem jellezze ezt az eladónál. Az élettartam leteltével a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyûjtõben elhelyezendõ. Внимание! Изделие произведено для подключения к 1-фазной цепи переменного напряжения 230 V. или AС/DС 12-240 V. Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройку и обслуживание может проводить специалист с соответственной электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходима охрана более высокого уровня (А,В,С) и нормативно обеспеченная защита от помех коммутирующих устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить не находится ли устанавливаемое оборудование под напряжением, а основной выключатель должен находится в положении “Выкл.” Не устнавливайте реле возле устройств с эллектромагнитным излучением. Для правильной работы изделие необходимо обеспечить нормальной циркуляцией воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам приступайте соответственно. Монтаж должен производиться, учитывая, что речь идет о полностью электронном устройстве. Нормальное функционирование изделия также зависит от способа транспортировки, складирования и обращения с изделием. Если обнаружите признаки повреждения, деформации, неисправности или отсутствующую деталь - не устанавливайте это изделие, а пошлите на рекламацию продавцу. С изделием по окончании его срока использования необходимо поступать как с электронными отходами. Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика CZ - slouží pro ovládání osvětlení na základě úrovně intenzity okolního světla - používá se ke spínání pouličního a zahradního osvětlení, osvětlení reklam, výloh apod. - úroveň osvětlení sleduje prostřednictvím externího senzoru a spíná výstup podle nastavené úrovně na přístroji - ovládací vstup pro blokování výstupu, např. spínacími hodinami - nastavitelná úroveň osvětlení ve dvou rozsazích: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 Lx - nastavitelná časová prodleva pro eliminaci krátkodobých výkyvů v osvětlení - externí senzor s krytím IP56 s uzpůsobením pro montáž na zeď / do panelu (krytka a držák senzoru jsou součástí dodávky) - napájecí napětí: AC 230 V nebo AC/DC 12 - 240 V - výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A - stav výstupu indikuje červená LED - v provedení 1-MODUL, upevnění na DIN lištu SK - sleduje úroveň okolitého osvetlenia a v závislosti na nastavenej hodnote spína výstup - nastaviteľné časové oneskorenie pre elimináciu krátkodobých výkyvov osvetlenia - nastaviteľná úroveň osvetlenia v dvoch rozsahoch: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 Lx - blokovací vstup S pre “nútené” vypnutie výstupu (napr. blokovanie výstupu spínacími hodinami v určitý nočný čas, keď nie je účelné, aby svetelná reklama svietila) - ovládací vstup pre predradené ovládanie, napr. spínacími hodinami - externé čidlo s krytím IP56 s prispôsobením pre montáž na stenu alebo do panelu - stav výstupu indikuje červená LED - prevedenie 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu EN - serves to control lights on the basis of ambient light intensity - used for switching street illumination and garden lights, illumination of advertisements, shop windows, etc. - level of ambient intensity is monitored by an external sensor and output is switched according to set level on the device - control input for additional control, e.g. time switch, preswitch etc. - level of illumination adjustable in two ranges: 1 - 100 Lx and 100 - 50000 Lx - adjustable time delay to eliminate short term fl uctuation in illumination - external sensor IP56 suitable for mounting on the wall (cover and holder of a sensor are a part of the package) - supply voltage AC 230 V or AC/DC 12 - 240 V - output contact: 1x changeover 16 A - red LED output indication - 1-MODULE, DIN rail mounting RO - Pentru controlul luminilor pe baza intensităţii luminii ambientale - Folosit în iluminatul stradal şi al grădinilor, iluminarea panourilor publicitare, vitrinelor, etc. - Nivelul intensităţii ambientale este monitorizat printr-un senzor extern iar ieşirea este reglabilă - Controlul intrărilor - Nivelul intensităţii luminii reglabil în 2 etape: 1 - 100 Lx şi 100 - 50000 Lx întârziere ajustabilă pentru eliminarea fluctuaţiilor pe termen scurt a luminozităţii - Senzor extern IP56 cu montaj pe perete sau panou electric (capacul şi suportul senzorului fac parte din pachetul standard) - Tensiunea de alimentare AC 230 V sau AC/DC 12 - 240 V - Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A - Indicare releu ieşire activ prin LED roşu - 1-MODUL, Montabil pe şină DIN PL - służy do sterowania oświetleniem na podstawie pomiaru poziomu natężenia oświetlenia - stosuje się do załączenia oświetlnia na ulicach, działkach, reklamach itd. - poziom oświetlenia nadzorowany jest za pomocą zewnętrznej czujki i załącza wyjście wg ustawionego progu natężenia oświetlenia - wejście sterujące dla zewn. sterowania, np. zegarem sterującym - nastawialny poziom w dwóch zakresach: 1 - 100 Lx 100 - 50000 Lx - nastawialne opóźnienie dla eliminacji krótkotrwałych zmian w natężeniu oświetlenia - czujnik zewnętrzny z ochroną IP56 dostosowany do montażu na ścianie lub w panelu - napięcie zasilania: AC 230 V lub AC/DC 12 - 240 V - zestyk wyjściowy: 1x przełączny 16 A - stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED - wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN HU - Használható világítás vezérlésre a környezeti fénymennyiség alapján - Kiváló megoldást jelent utcai világítás, kerti világítás, üzletek kirakatvilágításának, stb. kapcsolására - A környezeti megvilágítás mérése alapján a beállított megvilágítási érték szerint vezérli a kimenetet - Vezérlő bemenet a további vezérléshez, például kapcsoló óra, nyomógomb - Két tartományban állítható megvilágítási érték: 1 - 100 Lx és 100 - 50000 Lx - Állítható késleltetés a rövid idejű megvilágítás változások hatásának kiküszöbölésére - IP56 védettségű külső érzékelő, amely falra is szerelhető a mellékelt tartóval - Tápfeszültség AC 230 V vagy AC/DC 12 - 240 V - Kimeneti kontaktus: 1x váltóérintkező 16 A - Kimenet jelzése piros LED - 1 modul széles, DIN sínre szerelhető RU - служит для управления освещением в зависимости от уровня окружающей освещенности - применяется для уличного и дачного освещения ,освещения реклам, витрин и т.п. - следит за уровнем окружающего освещения с помощью внешнего сенсора и замыкает вход, в зависимости от установленной величины - управляющий вход для блокирования выхода, напр. коммитрующим таймером - настраиваемый уровень освещения в двух диапазонах: 1 - 100 Lx и 100 - 50000 Lx - настраиваемая задержка времени для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности - внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держак сенсора в комплекте поставки) - напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V - выходной контакт: 1x переключ. 16 A - состояние выхода указывает красный LED - в исполнении 1-модуль , крепление на DIN рейку Druh zátěže Type of load cos φ ≥ 0.95 AC1 mat.kontaktu/mat. contacts AgSnO2, kontakt/contact 16A 250V / 16A M AC2 250V / 5A Druh zátěže Type of load mat.kontaktu/mat. contacts AgSnO2, kontakt/contact 16A M AC3 250V / 3A 16 10 6 Jemné nastavení úrovně osvětlení Jemné nastavenie úrovne osvetlenia Fine setting of level of illumination Reglarea fină a intensităţii luminii Delikatne nastawianie poziomu oświetlenia A fényerõ finom beállítása Тонкая настройка уровня 5 Přepínač rozsahů úrovně osvětlení Prepínač rozsahov úrovne osvetlenia Setting of level of illumination Reglarea intensităţii luminii Nastawianie poziomu oświetlenia Teszt funkciókapcsolója Переключатель диапазона уровня освещённости 9 Nastavení zpoždění výstupního kontaktu relé Nastavenie oneskorenia výstupného kontaktu relé Setting of output contact delay Reglarea întârzierii Nastawianie opóźnienia zestyku wyjściowego przekaźnika Késleltetés beállítása Настройка задержки выходного контакта реле 8 Přepínač funkce TEST Prepínač funkcie TEST Switch of test function Comutator TEST Nastawianie poziomu oświetlenia Teszt funkciókapcsolója Переключатель функции test 7 Indikace výstupu Indikácia výstupu Output indication Indicare releu ieşire activ Sygnalizacja wyjścia Kimenet jelzése Индикация вывода 18 3 Svorka blokovacího vstupu Svorka blokovacieho vstupu Terminal of blocking input Controlul terminalelor de intrare Zaciski blokujące wejście Kapcsoló csatlakozó Клемма блокирующего входа 10 Výstupní kontakty Výstupné kontakty Output contatcs Contacte de ieşire Zaciski zasilania kimeneti csatlakozó Выходные контакты Popis DIP přepínačů / Popis DIP prepínačov / Description of DIP switches / Descrierea comutatoarelor DIP / Opis wylaczników DIP / A DIP kapcsolók funkciója / Описaние DIP переключателя Popis a význam DIP přepínačů / Description of DIP switch DIP 1 ON DIP 2 ON 100 - 50000 Lx 1 - 100 Lx TEST ON NORMAL LUX TEST 1 2 LUX TEST 1 2 CZ - Přepnutím do polohy TEST se vyřadí všechny funkce a dojde k sepnutí spínacích kontaktů výstupního relé.Funkce TEST se CZ - Přepnutím do této polohy přejde přístroj do pracovního stavu. používá pro ověření správnosti zapojení zátěže a také lze ověřit zda nedošlo k poruše(přerušení vlákna žárovky). SK - Prepnutím do tejto polohy prejde prístroj do pracovného stavu. EN - By switching into this position the device is switched into operation mode. SK - Prepnutím do polohy TEST sa vyradia všetky funkcie prístroja a dôjde k zopnutiu spínacích kontaktov výstupného relé. Funkcia TEST sa používa pre overenie správnosti zapojenia záťaže a tiež je možné overiť či neprišlo k poruche (prerušenie vlákna žiarovky). RO - Comutând în aceasta poziţie, dispozitivul trece în regim de lucru. PL - Przełączenie do tej pozycji powoduje pracę urządzenia. EN - By switching to position TEST all function are switched off and switching contacts of output relay are switched on. The function TEST is used for testing of right connection of load and for verification of failure (breaking of the bulb). HU - Az eszköz a funkciójának megfelelõen mûködik. RU - Переключение в это положение переведет изделие в рабочее соостояние. RO - Prin comutare în poziţia TEST sunt scoase toate funcţiile şi se ajunge la închiderea contactelor releului de ieşire. Funcţia TEST se foloseşte pentru verificarea conectării corecte şi poate fi verificat dacă nu există defect (întreruperea filamentului). PL - Poprzez włączanie pozycji TEST wszystkie funkcje są wyłączone oraz zestyki wyjściowe przekaźnika są włączone. Funkcja TEST jest używana dla testowania właściwego podłączenia obciążenia oraz dla weryfikacji przerwy (przepalenie żarówek). LUX 1 HU - A TEST funkció bekapcsolásakor az eszköz folyamatosan bekapcsoltállapotban van. A bekötést lehet tesztelni ezzel a funkcióval. 2 RU - Переключением в положение TEST выключатся все функции и произойдет замыкание коммутирующих контактов TEST выходного реле. Функция TEST используется для проверки правильного подключения нагрузки, а также для контроля неисправностей (нарушение целосности спирали лампы). CZ - V druhém rozsahu 100-50000 Lx přístroj reaguje v širokém rozsahu intenzity okolního osvětlení. V tomto rozsahu nelze nastavit citlivost na soumrak, ale lze udržovat stabilní svit v místnostech nebo rozlišit slunečno/zataženo. Vhodným použitím je ovládání slunečních clon nebo ovládání oběhového čerpadla při ohřevu slunečním svitem. LUX 1 SK - V druhom rozsahu 100-50000 Lx prístroj reaguje v širokom rozsahu intenzity okolitého 2 TEST osvetlenia. V tomto rozsahu nemožno nastaviť citlivosť na súmrak, ale možno udržovať stabilný svit v miestnostiach alebo rozlíšiť slnečno/zamračené. Vhodným použitím je ovládanie slnečných clon alebo ovládanie obehového čerpadla pri ohreve slnečným svitom. CZ - Citlivost přístroje je rozdělena do dvou rozsahů.Toto rozdělení je kvůli větší přesnosti nastavení. V prvním rozsahu 1-100Lx, přístroj reaguje na malou intenzitu okolního osvětlení.Je uzpůsoben na sledování soumraku. EN - In the second range 100 - 50000 Lx device reacts in a wide range of illumination intensity. It is not possible to set twilight sensitivity in this range but it is possible to operate permanent SK - Citlivosť prístroja je rozdelená do dvoch rozsahov. Toto rozdelenie je kôli väčšej presnosti nastavenia. V prvom rozsahu1-100 Lx, prístroj reaguje na malú intenzitu okolitého osvetlenia. Je prispôsobený na sledovanie súmraku. illumination in rooms or to differ sunny/cloudy. Applicable for controlling of sunshades or controlling of circulating pump for heating by sunlight. EN - Device sensitivity is devided into two ranges. This is for better sensitivity of setting. In the first range 1 - 100 Lx device reacts to low intensity of surrounding illumination. It is for twilight control. RO - În intervalul 100-50000 Lx dispozitivul reacţionează într-o bandă largă a luminozităţii mediului. În acest interval nu se poate seta sensibilitatea la intunecare, dar poate fi menţinută o RO - Sensibilitatea dispozitivului este împărţită în două intervale.Împărţirea se face pentru o mai mare precizie a reglajului. În intervalul 1-100Lx, dispozitivul reacţionează la intensităţi luminoase mici a mediului. Este destinat luminozitate stabilă în încăpere sau se pot diferenţia soare/înnourare. Recomandate pentru pentru urmărirea inserării. comanda perdelelor de soare sau a pompei de recircuitare la încălzirea prin raze de soare. PL - Delikatność urządzenia jest podzielona na dwa zakresy. Spowodowane to jest większą dokładnością nastawiania. PL - W drugim zakresie 100 - 50000 Lx urządzenie reaguje w szerokim zakresie na intensywność W pierwszym zakresie 1 - 100 Lx urządzenie reaguje na niską intensywność otaczającego oświetlenia, co pozwala oświetlenia. W tym zakresie nie może być nastawiona delikatność ściemniania, ale może być na sterowanie ze względu na zmrok. ustawione stale oświetlenie w pokojach lub uzywa się go do nastawiania sloñca/całkowitego HU - Az érzékenység két tartományra van osztva.Az elsõ tartomány 1 - 100 Lx az eszköz az alacsony intenzitású zachmurzenia. Wlaściwy do sterowania zaslon przeciwsłonecznych lub sterowania pomp fényektartományában is képes kapcsolni. obrotowych dla ogrzewania przez ciepło słoneczne. HU - A második tartomány 100 - 50000 Lx az eszköz érzékenysége szélesebb skálán mozog. RU - Чуствительность устройства разделена на два диапазона. Это разделение применяется для большей точности настроек. В первом диапазоне 1 - 100 Lx изделие реагирует на небольшую интенсивность RU - Во втором диапазоне 100 - 50000 Lx изделие может реагировать в большом интервале внешнего освещения. Приспособлен для регистрации сумерек. интенсивности внешнего освещения.В этом диапазоне нельзя настроить чувствительность устройства на сумерки, но возможно поддержать стабильное освещение в помещениях или различать солнечно / пасмурно. Подходящее применение (управление шторами,жалюзи или циркуляционным насосом при обогреве солнечным теплом). Popis ovládacích prvků / Popis ovládacích prvkov / Description of controlling elements / Descrierea elementelor de comandă / Opis elementów sterujących / Beállítás / Описание элементов управления LEVEL [Lx] min HAL.230V AC5a nekompenzované/ uncompensated AC5a kompenzované/ compensated AC5b AC6a AC7b AC12 230V / 3A (690VA) 230V / 3A (690VA) do max. vstupní/ input C=14uF 1000W x 250V / 3A x M M K 15 2 Svorky pro připojení senzoru Svorky pre pripojenie čidla Terminals for sensor Terminale pentru senzor Zaciski czujnika Szenzor csatlakozó Клеммы подключения датчика AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14 x 250V / 6A 250V / 6A 24V / 10A 24V / 3A 24V / 2A 24V / 6A 24V / 2A x DELAY max CZ - Pomocí trimru LEVEL lze jemně nastavit zvolený rozsah (1-100 Lx nebo 100-50000 Lx) Přeladění v celém rozsahu. SK - Pomocou trimra P1 možno jemne nastaviť zvolený rozsah (1-100 Lx alebo 100-50000 Lx) Preladenie je možné v celom rozsahu. EN - Chosen range can be set by trimmer LEVEL (1 - 100 Lx or 100 - 50000 Lx). realignment is possible in whole range. RO - Cu ajutorul trimerului LEVEL domeniul dorit poate fi reglat fin (1-100 Lx sau 100-50000 Lx) Reglare în întregul interval. PL - Za pomocą potencjometru P1 można nastawić wybrany zakres (1 - 100 Lx lub 100 - 50000 Lx) Powtórne uruchamianie jest możliwe w całym zakresie. HU - A LEVEL potenciométerrel lehet beállítani a kapcsolási fényerõt (1-100Lx, vagy 100 - 50000Lx) RU - С помошью триммера LEVEL можно точно выбрать диапазон (1- 100Lx или 100-50000Lx) Настройка возможна в целом диапазоне. 0 2 min CZ - Trimrem DELAY se nastavuje zpoždění reakce přístroje. Zpoždění lze nastavit v rozsahu 0 - 2 min. Zpoždění se využívá hlavně v místech, kde může na senzor krátce působit jiná intenzita svitu než ta požadovaná. SK - Trimrom DELAY sa nastavuje oneskorenie reakcie prístroja. Oneskorenie možno nastaviť v rozsahu 0 -2 min. Oneskorenie sa využíva hlavne v miestach, kde môže na čidlo krátko posobiť iná intenzita svitu ako tá požadovaná. EN - Delay in reaction of the device is set by a trimmer. Delay can be set in range 0 - 2 min. Delay is used mainly in places, where sensor can be influenced by another illumination, than the required one. RO - Trimerul DELAY reglează reacţia de întârziere a dispozitivului. Întârzierea se poate regla între 0 -2 min. Întârzierea se foloseşte în principal acolo unde senzorul poate fi scurt influenţat de alte intensitaţi de Iluminare decât cele cerute. PL - Za pomocą potencjometru P2 nastawia się opóźnienie reakcji urządzenia. Opóźnienie może być nastawione w zakresie 0 - 2 min. Opóźnienie jest używane głównie w miejscach, gdzie czujnik może oddziaływać na inne oświetlenie. HU - A DELAY potenciométerrel lehet beállítani a késleltetést. A késleltetés 0 -2 perc között állítható. A késleltetés kiküszöböli a hirtelen éjszakai felvillanásokból eredõ felesleges kapcsolásokat. RU - Триммер DELAY настраивает задержку реакции устройства. Задержку можно настройить в диапазоне 0 - 2 мин. Задержка используется в местах, где кратковременно интенсивность освещения датчика может быть отличная от выбраной. PDF
Документация на SOU-1/UNI Сумеречный выключатель + датчик SKS 

SOU-1_39x34.indd

Дата модификации: 22.07.2011

Размер: 282.5 Кб

2 стр.

    Внимание! Точность указанного на сайте описания товара не может быть гарантирована. Для получения более полной и точной информации о товаре смотрите техническое описание (Datasheet) на сайте производителя.